Aqua & Beans
8.4 202
Water en koffie voor bedrijf & kantoor, Aqua & Beans

voorwaarden

Algemene voorwaarden Webwinkel Aqua Light Nederland BV:
Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Aqua Light Nederland BV.;
Berenkoog 91 1822BN Alkmaar
Telefoonnummer: 072-5761910
E-mailadres: info@aqualight.nl
KvK-nummer: 34096085
Btw-nummer: NL 805075975 B01
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingrecht
1. De ondernemer kan het herroepingrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.
Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5. Om u de betalingsmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsmethoden en deze betalingsmethoden voor u kan aanpassen . Uw overgedragen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met: Klarna's eigen privacyverklaring.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle zakelijke klanten:

Zakelijke Algemene voorwaarden van Aqua Light Nederland

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aqua Light Nederland B.V., statutair gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudende te (1822BN) Alkmaar aan de Berenkoog 91, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 34096085.

1. Definities
1.1. In deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden (de “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Afnemer: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon waarmee Aqua Light een Overeenkomst aangaat of waarmee Aqua Light in onderhandeling is over een Overeenkomst, dan wel elke geïnteresseerde in de diensten van Aqua Light alsmede de met Afnemer gelieerde ondernemingen;
Aqua Light: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aqua Light (Nederland) B.V. evenals haar rechtsopvolgers en alle met haar of met haar rechtsopvolger(s) gelieerde ondernemingen;
Overeenkomst: iedere overeenkomst, hoe ook genaamd, en in welke vorm dan ook, tussen Afnemer en Aqua Light, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede de (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
Product(en): de goederen die al dan niet ten behoeve van een Machine aan een Afnemer worden geleverd zoals flessen met water, koffie en bekers, een en ander zoals nader bepaald in een Overeenkomst;
Dienst(en): de (ondersteunende) diensten die Aqua Light levert aan de Afnemer in het kader van een Overeenkomst;
Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst ter zake van huur, bruikleen, all-in of ander gebruik door Afnemer van één of meer Machines, waaronder mede begrepen in het kader van een zogenaamde “proefplaatsing” welke alsdan altijd onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.
Machine: de drinkwatersystemen, koffiemachines en overige machines waarvan de eigendom bij Aqua Light rust en die onder de Gebruiksovereenkomst aan de Afnemer ter beschikking wordt gesteld.
Geleverde: bestaat uit de door Aqua Light aan Afnemer ter beschikking gestelde Producten en/of Diensten en/of Machines zoals nader overeengekomen in een Overeenkomst, waarbij het eigendom uitdrukkelijk bij Aqua Light blijft, tenzij anders overeengekomen.


2. Algemene bepalingen
2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aqua Light als (potentieel) verkoper en/of leverancier van het Geleverde optreedt.
2.2. Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Afnemer of derden zijn niet van toepassing en worden door Aqua Light uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.3. Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Aqua Light. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van de Voorwaarden kan Afnemer geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten.
2.4. Indien overeengekomen is dat de Algemene Voorwaarden van de Afnemer van toepassing zijn en niet afdoende dekkend zijn, zijn de Voorwaarden van Aqua Light van toepassing.


3. Aanbieding en Overeenkomst
3.1. Alle uitgebrachte aanbiedingen van Aqua Light zijn vrijblijvend en geldig voor een periode van 2 maanden, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt.
3.2. Alle door Aqua Light gedane opgaven van getallen, gewichten, hoeveelheden, kleuren, uitvoeringen, maten en/of andere aanduidingen van de Producten en Machines zijn met zorg gedaan. Aqua Light kan er evenwel niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters en/of modellen van Producten en Machines zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten en Machines. De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.
3.3. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Afnemer verstrekte gegevens. Eventuele extra kosten, prijsverhogingen, vertraging in de levering en eventuele andere gevolgen van wijzigingen, afwijkingen en fouten in deze gegevens komen volledig voor rekening van Afnemer. Afnemer vrijwaart Aqua Light te dier zake volledig.
3.4. Aqua Light zal op verzoek van de Afnemer alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn, met behoud van het recht om de eventuele meerprijs in rekening te brengen, conform artikel 5.
3.5. Een Overeenkomst tussen Aqua Light en Afnemer komt tot stand op de datum van verzending van een schriftelijke opdrachtbevestiging door Aqua Light aan Afnemer van de Overeenkomst dan wel op de datum dat Aqua Light start met de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van de Afnemer, welke van de twee gebeurtenissen eerder is.
3.6. Tenzij anders overeengekomen wordt een Overeenkomst telkens aangegaan voor een periode van twaalf (12) maanden met stilzwijgende verlenging met een zelfde periode behoudens opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
3.7. In geval partijen een proefplaatsing overeenkomen, dan wordt deze automatisch omgezet in een overeenkomst voor de duur van twaalf (12) maanden, tenzij Afnemer voor het einde van de periode van de proefplaatsing schriftelijk afziet van een omzetting naar een overeenkomst van twaalf (12) maanden of meer. Voorgaande geldt alleen indien en voor zover partijen bij overeenkomst niet anders zijn overeengekomen.


4. Annulering Overeenkomst
4.1. Indien Afnemer (uitvoering van) de Overeenkomst (deels) wenst te annuleren, is Aqua Light gerechtigd te hare keuze hetzij nakoming van de Overeenkomst te vorderen, hetzij de annulering te accepteren in welk geval Afnemer een door Aqua Light op basis van de reeds uitgevoerde werkzaamheden vast te stellen schadevergoeding is verschuldigd, welke vergoeding minimaal 50% van het met (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst samenhangende factuurbedrag, verhoogd met BTW, bedraagt.


5. Meer- en minderwerk
5.1. Afnemer kan voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen verzoeken. Slechts door Aqua Light aanvaarde wijzigingen zullen voor uitvoering in aanmerking komen. Aqua Light is bevoegd Afnemer meerwerk in rekening te brengen, indien bij of in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Aqua Light (meerwerk dient te worden uitgevoerd, al of niet door Aqua Light voorzien. Onder meerwerk wordt verstaan al hetgeen Aqua Light in het kader van de Overeenkomst boven de daarin uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden c.q. werkzaamheden levert, aanbrengt en/of presteert. Wijzigingen en meerwerk en/of verzoeken daartoe kunnen leiden tot verlenging van overeengekomen termijnen en/of uitloop van planningen. Aqua Light zal Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het door Aqua Light verrichte meerwerk. De uit voorgaande voortvloeiende meerdere of mindere kosten zullen aan Afnemer in rekening worden gebracht zodra deze bij Aqua Light bekend zijn. Een eventuele vergoeding voor minderwerk wordt niet aanvaard.


6. Aflevering en onderhoud
6.1. De door Aqua Light opgegeven leveringstermijn is slechts indicatief en gebaseerd op de ten tijde van de Overeenkomst voor Aqua Light geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op door die derden aan Aqua Light verstrekte gegevens.
6.2. De leveringstermijn gaat in op de datum van tot stand komen van de Overeenkomst of op de datum dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Aqua Light, welke van de twee het laatst is.
6.3. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat.
6.4. Aqua Light heeft het recht om in gedeelten te leveren. Ter zake van deelleveringen heeft Aqua Light voorts het recht in gedeelten te factureren.
6.5. Het risico ter zake van beschadiging, tenietgaan, verlies etc. van het Geleverde ligt bij Afnemer vanaf het moment van transport naar Afnemer, en wel vanaf het moment dat het Geleverde zich bevindt in het transportmiddel. Afnemer is verplicht het Geleverde deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden, waarbij een eventueel eigen risico voor rekening van Afnemer komt. Op eerste verzoek van Aqua Light is Afnemer gehouden aan Aqua Light te overleggen een afschrift van de verzekeringspolis evenals van de betalingsbewijzen, waaruit de tijdige betaling van de verzekeringspremie blijkt. Afnemer zal na een daartoe strekkend verzoek van Aqua Light (toekomstige vorderingen in zake) uitkeringen of verzekeringsgelden overdragen aan Aqua Light.
6.6. Bij weigering van in ontvangst name of afname van het Geleverde zal Aqua Light deze tot 30 dagen na aanbieding voor rekening en risico van Afnemer opslaan. Aqua Light zal Afnemer berichten dat deze het Geleverde kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na het verstrijken van deze termijn is Aqua Light gerechtigd het Geleverde aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Afnemer is in een zodanig geval gehouden het factuurbedrag van de Overeenkomst te voldoen en is tevens aansprakelijk voor eventuele extra kosten en overige door Aqua Light geleden schade.
6.7. In het geval van een Gebruiksovereenkomst verricht Aqua Light gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst onderhoud op de Machine(s). Dit onderhoud van de Machine(s) zal conform de richtlijnen van de brancheorganisatie uitgevoerd worden. Aqua Light behoudt zich het recht voor alle onderdelen en overig gemaakte kosten, zoals onder andere voorrijkosten, arbeidsloon in rekening te brengen, tenzij anders overeengekomen.
6.8. Indien de Afnemer geen gebruik wenst te maken van onderhoud van de Machine(s) door Aqua Light bestaat geen recht op restitutie van verschuldigde bedragen die op dat onderhoud betrekking hebben, noch kan Aqua Light alsdan aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van geen of slecht onderhoud.


7. Inspectie en reclame
7.1. Afnemer is verplicht het Geleverde terstond na ontvangst te inspecteren. Wordt door Afnemer niet binnen 48 uur na ontvangst van het Geleverde gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist.
7.2. Eventuele gebreken aan het Geleverde welke direct bij ontvangst waarneembaar zijn, dienen door Afnemer onmiddellijk en gespecificeerd met een duidelijke omschrijving van de klacht, op de vrachtbrief te worden aangetekend. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van het Geleverde dan wel nadat eventuele gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, door Afnemer bij Aqua Light te zijn ingediend. Bij gebreke van tijdige reclame, dan wel indien (de inhoud van) het Geleverde geheel dan wel gedeeltelijk zijn gebruikt (is verbruikt), geldt het Geleverde als goedgekeurd en is reclame niet meer mogelijk.
7.3. De inhoud van het Geleverde met een beperkte houdbaarheid (o.a. waterflessen en siropen) zal altijd door Aqua Light bij terugname worden vernietigd (HACCP). Het Geleverde zal in geval van reclame, mits de ontvangst daarvan is bevestigd op getekende vrachtbrieven en/of afleveringsbonnen, niet door Aqua Light aan Afnemer worden gefactureerd.
7.4. Afnemer verplicht zich ertoe de statiegeld flessen in goede hygiënische staat te houden en de dop niet te verwijderen cq. te beschadigen. Flessen zonder dop, met beschadigde dop of extreem vervuilde of beschadigde flessen komen niet in aanmerking voor teruggave van het statiegeld. De statiegeld flessen blijven echter ten alle tijden eigendom van Aqua Light en zullen ingeval van een verwijderde of beschadigde dop of indien sprake is van sterk vervuilde fles door Aqua Light worden ingenomen om te vernietigen zonder recht op terugbetaling van het statiegeld.
7.5. Afnemer zal alle door Aqua Light voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door het verstrekken van monstermateriaal en door Aqua Light in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden.
7.6. Nadat Afnemer deugdelijk heeft gereclameerd en Aqua Light de reclame heeft geaccepteerd, heeft Aqua Light het recht te hare keuze het Geleverde te herstellen, opnieuw te leveren dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Afnemer recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.
7.7. Afnemer heeft geen recht op reclame indien zich de situatie als bedoeld in artikel 6 lid 6 voordoet of zolang Afnemer niet alle opeisbare verplichtingen jegens Aqua Light is nagekomen.
7.8. Afnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aqua Light het Geleverde aan Aqua Light of een derde retourneren. Het Geleverde mag alleen in originele verpakking en in goede staat worden geretourneerd aan Aqua Light.


8. Gebruik van Machines
8.1. Indien sprake is van een Gebruiksovereenkomst dan geldt, naast het overige in deze Voorwaarden bepaalde, het in dit artikel bepaalde.
8.2. Afnemer is verplicht Producten van Aqua Light af te nemen ten behoeve van het gebruik van Machines. Indien blijkt dat Afnemer geen Producten van Aqua Light afneemt, ondanks de verplichtstelling, dan heeft Aqua Light het recht u een direct opeisbare boete van € 50,00 voor waterproducten en € 500,00 voor koffieproducten op te leggen. Tevens heeft Aqua Light alsdan het recht om het onderhoud en garantie op te schorten. De artikelen 15, 17 en 18 zijn hierbij van toepassing.
8.3. Afnemer is gehouden als goed huisvader voor de Machine(s) te zorgen en de Machine(s) alleen te gebruiken in overeenstemming met de overeengekomen bestemming, (verstrekte) gebruiksinstructies en in combinatie met Producten die van Aqua Light afkomstig zijn. De Machine(s) mag/mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aqua Light niet worden verplaatst naar een andere locatie dan waar de Machine(s) oorspronkelijk door Aqua Light is/zijn geïnstalleerd. Artikel 9 is hierbij van toepassing.
8.4. Aqua Light staat gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst in voor het deugdelijk functioneren van de Machine(s). Ingeval van gebreken aan een Machine, zal Aqua Light te hare keuze binnen een redelijke termijn deze gebreken herstellen dan wel de machine in zijn geheel vervangen. De kosten van herstel of vervanging van een Machine komen voor rekening van Aqua Light, tenzij:
1. Gebreken van of aan de machine het gevolg zijn van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik;
2. De machine niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming;
3. De machine is gebruikt in combinatie met producten die niet van Aqua Light afkomstig zijn;
4. Het desbetreffende gebrek niet binnen vijf dagen nadat het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden, schriftelijk door Afnemer is gemeld aan Aqua Light;
5. Afnemer niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit deze Voorwaarden of een Overeenkomst, daaronder ook begrepen financiële verplichtingen.
8.5. Aqua Light is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen ingeval van door haar geconstateerde schade of verdwijning/verduistering van het Geleverde. De Afnemer is alsdan verplicht het Geleverde met directe ingang op een nader door Aqua Light te bepalen wijze in het bezit van Aqua Light te stellen. Bij verdwijning/verduistering is Aqua Light gerechtigd Afnemer de huidige vervangingswaarde (= nieuwwaarde) te factureren.


9. Prijzen en Tarieven
9.1. Alle prijzen en tarieven van Aqua Light zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief verbruiksbelasting en exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, onder welke noemer dan ook.
9.2 De door Aqua Light opgegeven prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de Overeenkomst bestaande factoren. Aqua Light is bevoegd elke verandering van de factoren, die op de door haar berekende prijzen en tarieven van invloed zijn, door te berekenen aan Afnemer. Aqua Light bedingt hierbij de mogelijkheid dit met terugwerkende kracht van 3 maanden na kennisgeving van de prijswijziging te kunnen doen.
9.3. Aqua Light is gerechtigd om de kosten van annuleringen en/of wijzigingen van (onder andere) leveringen of onderhoudsafspraken door te belasten aan Afnemer.
9.4. Aqua Light is gerechtigd om eventueel aanvullende kosten als gevolg van afwijkende verzoeken van Afnemer dan (standaard) overeengekomen, door te belasten.


10. Betaling
10.1. Afnemer is gehouden het verschuldigde onder de Overeenkomst middels automatische incasso te voldoen en machtigt Aqua Light te dier zake volledig. Indien Aqua Light het toestaat dat op rekening wordt geleverd, dient de factuur binnen 14 (veertien) dagen na leveringsdatum voldaan te worden op de door Aqua Light aan te geven wijze. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. Er kan in de overeenkomst afgeweken worden van de betalingstermijn van 14 dagen.
10.2. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de Afnemer, ongeacht of Aqua Light ter zake van het Geleverde reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en is de Afnemer van rechtswege in verzuim.
10.3. In geval van niet tijdige betaling zal de totale vordering aan een specialist op het gebied van incasso uit handen worden gegeven, waarbij alsdan 15% incassokosten over het totaalbedrag van de uit handen gegeven facturen, met een minimum van € 75,00 exclusief B.T.W., verhoogd met rente verschuldigd is. Indien de gemaakte kosten ter verkrijging van de openstaande bedragen hoger zijn dan voornoemde som, dan gelden de werkelijke kosten.
10.4. In geval van niet tijdige betaling is de Afnemer vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn de contractuele rente van 12% per jaar verschuldigd. Is de wettelijke (handels) rente hoger dan de contractuele rente, dan geldt de wettelijke (handels) rente.
10.5. De Afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen 14 dagen na ontvangst en uitsluitend schriftelijk.
10.6. Aqua Light is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op Afnemer te verrekenen met haar schulden aan Afnemer, ook als de tegenvordering op een derde is overgegaan. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Afnemer mede begrepen de met hem gelieerde ondernemingen.


11. Transport en emballage
11.1. De wijze van transport van het Geleverde wordt door Aqua Light bepaald, tenzij is overeengekomen dat Afnemer voor transport zorg draagt.
11.2. Aqua Light bezorgt in de regel via een geautomatiseerd routesysteem met verschillende frequenties. Indien de Afnemer daarvan wenst af te wijken, behoudt Aqua Light zich het recht voor de eventuele meerprijs in rekening te brengen.
11.3. Aqua Light behoudt zich het recht voor om, indien het niet of niet goed mogelijk is om het Geleverde op de door afnemer aangewezen plek te bezorgen, de levering slechts tot aan de deur te doen geschieden.
11.4. Aqua Light mag een elektronisch apparaat gebruiken om een digitale handtekening te verkrijgen dat als bewijs van aflevering dient. Een geprinte kopie van dat geen waarvoor is getekend kan door Afnemer te allen tijde bij Aqua Light worden opgevraagd.
11.5. Voor zover het Geleverde bestaat uit flessen met water, is Afnemer voor iedere aan haar geleverde fles statiegeld verschuldigd waarbij wordt aangemerkt dat de fles ten alle tijden eigendom blijft van Aqua Light.
11.6. Afnemer verplicht zich ertoe de statiegeld flessen in goede hygiënische staat te houden en de afsluitdop niet te verwijderen c.q. te beschadigen. Flessen zonder afsluitdop, met beschadigde afsluitdop of extreem vervuilde/beschadigde flessen komen niet in aanmerking voor teruggave van het statiegeld. De statiegeld flessen blijven echter ten alle tijden eigendom van Aqua Light en zullen ingeval van een verwijderde of beschadigde afsluitdop of indien sprake is van sterk vervuilde/beschadigde fles door Aqua Light worden ingenomen om in het kader van de HACCP regelgeving te worden vernietigd zonder recht op terugbetaling van het statiegeld.
11.7. Aqua Light zal slechts voor die flessen statiegeld terugbetalen waarvan Afnemer deugdelijk kan aantonen dat deze afkomstig zijn van Aqua Light, waarop de afsluitdop in goede staat aanwezig is, die gebruikt zijn in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en die in zijn algemeenheid in een goede staat verkeren, zulks naar het oordeel van Aqua Light. Ter zake van door Aqua Light retour genomen flessen heeft Afnemer recht op terugbetaling van statiegeld, mits dit statiegeld eerst door Afnemer is voldaan aan Aqua Light. Aqua Light bepaalt de wijze waarop statiegeld aan Afnemer wordt voldaan.


12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Aqua Light behoudt zich het eigendom van het Geleverde voor, totdat integraal aan haar voldaan zijn: i. De door de Afnemer verschuldigde prestaties krachtens de Overeenkomst; en ii. Vorderingen van Aqua Light wegens tekort schieten van de Afnemer in de nakoming van zodanige Overeenkomst(en). Het is de Afnemer niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.
12.2. Indien de Afnemer (mede) uit het in lid 1 bedoelde Geleverde een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die Aqua Light voor zichzelf doet vormen en houdt de Afnemer deze voor Aqua Light totdat aan alle verplichtingen uit lid 1 is voldaan.
12.3. Indien enige zaak als gevolg van lid 1 of lid 2 aan Aqua Light toekomt, kan de Afnemer daarover uitsluitend beschikken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening.
12.4. Indien de Afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestatie(s) zoals genoemd in lid 1, is Aqua Light gerechtigd het Geleverde dat haar toebehoort zelf voor rekening van de Afnemer terug te doen halen van de plaats waar dat zich bevindt. De Afnemer geeft reeds nu voor alsdan aan Aqua Light de onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor de Afnemer in gebruik zijnde ruimte(s) te (doen) betreden.
12.5. De Afnemer geeft hierbij aan Aqua Light in pand, die deze verpanding aanvaardt, het Geleverde waarvan de Afnemer (mede) eigenaar wordt (door zaaksvorming, natrekking, vermenging/versmelting) zulks tot zekerheid voor al hetgeen Aqua Light te eniger tijd van de Afnemer te vorderen heeft of zal hebben.
12.6. Zolang Aqua Light eigenaar van het Geleverde is, zal Afnemer Aqua Light onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer het Geleverde (gedeeltelijk) in beslag wordt of dreigt te worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het Geleverde. Afnemer zal Aqua Light op eerste verzoek meedelen waar het Geleverde, waarvan Aqua Light eigenaar is, zich bevinden.
12.7. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van Aqua Light. Afnemer staat er voor in dat een beslag op het Geleverde met bekwame spoed wordt opgeheven.


13. Zekerheid
13.1. Partijen zullen ten behoeve van de door Aqua Light onder eigendomsvoorbehoud geplaatste Machines een redelijke borg overeenkomen die door Afnemer betaald dan wel geplaatst dient te worden welke na einde van de overeenkomst eerstens zal worden aangewend voor eventuele schade aan de door Aqua Light retour ontvangen Machines en pas daarna zal worden aangewend voor een eventueel openstaand saldo.
13.2. Indien Afnemer de overeengekomen borg niet middels een bankgarantie plaatst doch betaalt aan Aqua Light, dan sluit Aqua Light hierbij iedere rentetoezegging op de door Afnemer betaalde borg uit.
13.3. Indien Aqua Light goede grond heeft te vrezen dat de Afnemer niet stipt zal nakomen, is de Afnemer verplicht op eerste verzoek van Aqua Light terstond genoegzame, in de door Aqua Light gewenste vorm, zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Afnemer daaraan niet voldaan heeft, is Aqua Light gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.


14. Intellectuele eigendommen en kennis
14.1. Alle documentatie, afbeeldingen, tekeningen enz. die door Aqua Light aan de Afnemer worden verstrekt blijven eigendom van Aqua Light.
14.2. De Afnemer is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan ten behoeve van het doel waarvoor zij verstrekt zijn.
14.3. De Afnemer is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten gegevens aan derde(n) te openbaren, tenzij Aqua Light uitdrukkelijk daartoe schriftelijke toestemming verleent.
14.4. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende rechten van intellectuele eigendom op of in de door Aqua Light geleverde of anderszins ter beschikking gestelde Producten te verwijderen of te wijzigen.
14.5. Bij overtreding van het in lid 2, 3 en/of 4 bepaalde is de Afnemer voor iedere overtreding een direct opeisbare boete van Euro 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) verschuldigd, ongeacht alle verdere aan Aqua Light toekomende rechten zoals die op nakoming, ontbinding en schadevergoeding.


15. Toerekenbare tekortkoming en ontbinding
15.1. Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting voortvloeiend uit een Overeenkomst, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Aqua Light gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
i. De uitvoering van de Overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten en of verplichtingen op te schorten, totdat voldoening aan de verplichtingen door Afnemer voldoende zeker is gesteld;
ii. De Overeenkomst en samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bij ontbinding door Aqua Light heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, hoe ook genaamd.
15.2. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag tot) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer of beslaglegging op de activa van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden tenzij Aqua Light Afnemer binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Aqua Light zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
15.3. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel zijn alle vorderingen van Aqua Light op Afnemer respectievelijk al dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk in het geheel opeisbaar en is Aqua Light gerechtigd het Geleverde terug te nemen. In dat geval is Aqua Light en/of zijn door haar aan te wijzen derden bevoegd de gebouwen en terreinen van Afnemer te betreden.
15.4. Een ontbinding als hier bedoeld zal niet tot het gevolg hebben dat rechten van Aqua Light als neergelegd in een der artikelen van deze Voorwaarden eindigen.


16. Niet toerekenbare tekortkoming
16.1. Indien Aqua Light door een haar niet toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van die tekortkoming (overmachttoestand), zonder dat Aqua Light tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden.
16.2. Indien de overmachttoestand drie maanden duurt of indien vast staat dat deze drie maanden zal duren, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de situatie dit rechtvaardigt. Voor zover reeds uitvoering aan de Overeenkomst is gegeven, is Aqua Light gerechtigd betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst.
16.3. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke van de wil van Aqua Light onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Aqua Light kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de uitvoering van de Overeenkomst door Aqua Light of diens toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.


17. Garantie
17.1. Aqua Light staat in voor de goede kwaliteit van het Geleverde.
17.2. In het geval van koop van een Machine garandeert Aqua Light gedurende een periode van één jaar de deugdelijke werking daarvan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Binnen de garantietermijn zal Aqua Light te hare keuze kosteloos gebreken aan de Machine herstellen dan wel de gebrekkige Machine vervangen, tenzij een van de in artikel 8 lid 4 onder 1 tot en met 5 bedoelde omstandigheden zich voordoet.
17.3. Afnemer is gehouden de door haar gebruikte Machine(s) door Aqua Light of een schriftelijk door Aqua Light aangewezen derde te laten reinigen, bij gebreke waarvan de in lid 1 van dit artikel bedoelde garantie vervalt en bij gebreke waarvan Aqua Light zich het recht voorbehoudt geen Producten meer te leveren. De hier bedoelde reinigingskosten komen voor rekening van Afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dan wel indien zich de in artikel 6 lid 7 bedoelde situatie voordoet.


18. Zorgplicht en aansprakelijkheid
18.1. De Afnemer is gehouden zorgvuldig om te gaan met het Geleverde en in overeenstemming met de door Aqua Light ter zake aan de Afnemer verstrekte instructies. Aqua Light wijst iedere aansprakelijkheid van de hand aangaande eventuele (gevolg)schade die ontstaat door de locatiekeuze van het Geleverde.
18.2. Indien door Aqua Light geleverde Producten gebreken vertonen, welke tijdig zijn gemeld, is Aqua Light uitsluitend gehouden om kosteloos naar haar keuze deze gebreken te (doen) herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking te stellen, de betreffende zaak in zijn geheel te vervangen, of de koopprijs te restitueren, zonder tot verdergaande schadevergoeding gehouden te zijn.
18.3. Aqua Light zal nimmer aansprakelijk zijn voor meer dan het bedrag dat zij in het betreffende geval van haar aansprakelijkheidsassuradeuren daadwerkelijk ontvangt.
18.4. Aqua Light is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan vertragingsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van de Afnemer.
18.5. Indien de Afnemer geen onderhoudscontract voor de machine met Aqua Light wenst aan te gaan, vrijwaart de Afnemer Aqua Light van enige aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van Producten, alsmede juiste werking van de machine danwel schade ontstaan als gevolg hiervan, dat met deze machine in aanraking is gekomen, tenzij de Afnemer kan aantonen dat de eventuele gebrekkige kwaliteit aan Aqua Light is te wijten.
18.6. Het in dit artikel bepaalde wordt mede bedongen ten behoeve van werknemers van Aqua Light of met hen gelijk te stellen personen, alsmede ten behoeve van door Aqua Light bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
18.7. De medewerkers van Aqua Light of door Aqua Light voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens Afnemer beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij de Overeenkomst.
18.8. Iedere vordering jegens Aqua Light, behalve die welke door Aqua Light is erkend, vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
18.9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Aqua Light of haar bedrijfsleiding.


19. Beëindiging van de overeenkomst
19.1. Indien de overeenkomst eindigt en niet meer verlengd wordt, dan is Afnemer verplicht op aangeven van Aqua Light al het Geleverde te retourneren aan Aqua Light.
19.2. Indien Afnemer het retourneren aan Aqua Light wil overlaten, dan is Aqua Light gerechtigd de kosten hiervan aan Afnemer door te belasten.
19.3. Indien bij retourontvangst van al het Geleverde, dan wel onderdelen daarvan, blijkt dat er ongebruikelijke schade aanwezig is, dan is Aqua Light gerechtigd de kosten van deze schade aan Afnemer door te belasten.
19.4. Indien de overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig beëindigd wordt, dan is Aqua Light gerechtigd Afnemer aansprakelijk te stellen voor de abonnementstermijnen van de Machines, de te verwachten minimale afname van Producten en het nog te verwachten onderhoud tot maximaal de expiratiedatum van de overeenkomst.
19.5. Indien de overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig beëindigd wordt, dan is Aqua Light gerechtigd Afnemer een boete op te leggen van € 199,00 exclusief BTW.
19.6. Indien partijen een borg zijn overeengekomen en Afnemer daaraan voldaan heeft, dan zal Aqua Light een eventuele openstaand saldo daar eerst mee verrekenen. Indien de borg groter blijkt te zijn dat een eventueel openstaand saldo, dan zal Aqua Light ervoor zorg dragen dat het restant binnen 30 dagen na beëindiging van de overeenkomst en retour ontvangen van al het Geleverde aan Afnemer terugbetaald wordt. In geval Afnemer een bankgarantie heeft geplaatst ten behoeve van de overeengekomen borg, dan zal Aqua Light eveneens binnen dezelfde termijn en de daaraan gehangen voorwaarden melding maken van het afzien van haar aanspraken op (het restant van) de bankgarantie.


20. Toepasselijk recht en geschillen
20.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Aqua Light en de Afnemer is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.
20.2. Geschillen tussen Aqua Light en de Afnemer, behorend tot de competentie van de rechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de rechter te Alkmaar, behoudens indien Aqua Light als eisende partij of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van de vestiging van de Afnemer.
20.3. Aqua Light behoudt zich evenwel uitdrukkelijk het recht voor om geschillen voor te leggen aan een arbiter, zoals het scheidingsgerecht Stichting E-Court. Aqua Light bepaalt in alle gevallen op welke wijze geschillen worden beslecht.


21. Overige voorwaarden
21.1. Aqua Light is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan een derde partij over te dragen, dan wel voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van een derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Afnemer.
21.2. Indien een Overeenkomst kwalificeert als "consumentenkoop" zoals bedoeld in artikel 7:5 BW, dan geldt het in de Voorwaarden bepaalde, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling of bepaling van vergelijkbare strekking anders bepaalt.
21.3. Nietigheid van een van de bepalingen in de Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Als dan worden de nietige bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk met de oude nietige bepalingen overeenkomen.
21.4. Het nalaten door Aqua Light om (binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn) nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij Aqua Light uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.
21.5. Bepalingen die naar hun aard voortduren (onder andere artikel 14 Intellectuele eigendommen en kennis, artikel 18 Zorgplicht en aansprakelijkheid en artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen) zullen ook na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding niet verliezen.
21.6. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe die niet onredelijk bezwarend is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
21.7. Afnemer geeft Aqua Light toestemming de door haar in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst verkregen informatie te gebruiken voor commerciële doeleinden.
21.8. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaa. Nadat Aqua Light deze Voorwaarden heeft gedeponeerd en verspreid, komen eerdere Voorwaarden te vervallen en kan er geen aanspraak meer op worden gemaakt.

 

  • gratis proefplaatsing
  • bel mij terug
  • vraag offerte aan
Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij geven om uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.